koidu

Mittetulundusühingu Koidu Külaselts põhikiri

1. Üldsätted

 1. Mittetulundusühingu nimi on Koidu Külaselts (edaspidi Selts).
 2. Seltsi asukoht on Harju maakond, Saue vald, Koidu küla.
 3. Selts on poliitiliselt sõltumatu eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, asutamislepingust ning oma põhikirjast.
 4. Selts on vabatahtliku ja ühiskondliku tegevuse alusel toimiv ühendus.
 5. Selts on asutatud määramata tähtajaks.
 6. Selts võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtta kohustusi, tal on oma vara ja iseseisev bilanss.
 7. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Seltsi liige vastutab Seltsi kohustuste täitmise eest vaid tasutud liikmemaksu ulatuses.
 8. Seltsis on liikmetel võrdne hääleõigus, liikmelisus on vabatahtlik ja mitteüleantav.

2. Seltsi eesmärk ja tegevused

 1. Seltsi eesmärgiks on Koidu küla seltsielu edendamine; sotsiaalse, majandusliku ja kultuurilise taristu arendamine ning piirkonna elanike huvide esindamine ja kaitsmine.
 2. Eesmärgist tulenevalt on Seltsi ülesanded:
  1. küla arengukava koostamine ning selles kavandatud tegevuste elluviimine;
  2. paikkondlike teenuste arendamine ja osutamine, sh uute vaba aja veetmise võimaluste loomine;
  3. küla heakorra ja turvalisuse edendamine;
  4. küla seltsielu ja arengut edendavate projektide, hangete, ürituste, kursuste, koolituste ja infopäevade korraldamine;
  5. majandustegevus sel määral, mil see on vajalik Seltsi eesmärkide saavutamiseks ning Seltsi vara haldamine;
  6. piirkonna ajaloo uurimisele, kogumisele ja jäädvustamisele kaasaaitamine;
  7. koostöö edendamine ja küla huvide kaitsmine suhetes Saue valla ning avaliku, era- ja kolmanda sektoriga.

3. Seltsi liikmelisus

 1. Seltsi asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud.
 2. Peale asutajaliikmete võib Seltsi liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik.
 3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

4. Liikme õigused ja kohustused

 1. Seltsi liikmel on õigus:
  1. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul;
  2. olla valitud Seltsi juhatuse ja muude organite liikmeks;
  3. osaleda Seltsi tegevuses ja kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi;
  4. saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta;
  5. teha ettepanekuid Seltsi tegevust puudutavates küsimustes.
 2. Seltsi liige on kohustatud:
  1. võtma osa Seltsi tegevusest;
  2. täitma Seltsi põhikirja ja Seltsi üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;
  3. tasuma Seltsi liikmemaksu määratud tähtajaks;
  4. teatama Seltsi juhatusele arvestuse pidamiseks ja info edastamiseks oma kontaktandmed ja nende muutumisel teavitama juhatust sellest 1 kuu jooksul;
  5. heastama Seltsi varale tekitatud kahju;
  6. hoidma ja kaitsma Seltsi nime ja mainet.

5. Seltsist väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Seltsist väljaastumiseks esitab Seltsi liige juhatusele kirjaliku avalduse. Seltsi liige loetakse väljaastunuks avalduse esitamisele järgnevast päevast, kui avalduses ei ole märgitud hilisemat aega.
 2. Juhatuse otsusel võib Seltsi liikme Seltsist välja arvata, kui ta:
  1. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud liikmemaksu;
  2. on korduvalt rikkunud Seltsi põhikirja;
  3. on olulisel määral kahjustanud Seltsi mainet;
  4. on esitanud Seltsi liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid.
 3. Seltsi liikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul oma väljaarvamise küsimuse arutamisel sõnaõigusega. Koosoleku aeg tuleb talle teatavaks teha vähemalt 2 nädalat enne toimumist kirjalikult või e-postiga. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab 2/3 juhatuse liikmetest.
 4. Seltsist väljaastunud või väljaarvatud liige on kohustatud likvideerima oma võlgnevused Seltsi ees.

6. Üldkoosolek

 1. Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal Seltsi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
 2. Üldkoosoleku pädevuses on lisaks seaduses sätestatule:
  1. juhatuse liikmete arvu määramine;
  2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  3. revisjonikomisjoni liikmete valimine ja tagasikutsumine,
  4. liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning tähtaja määramine;
  5. aastaaruande, bilansi ja revisjoniaruande kinnitamine;
  6. Seltsile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusseadustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
  7. anda juhatusele täiendavaid ülesandeid;
  8. muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud Seltsi teiste organite pädevusse.
 3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus ja avaldab vähemalt 2 nädalat enne selle toimumise päeva avaliku teate, milles on näidatud koosoleku toimumise viis (füüsiline või elektrooniline), aeg, koht ja päevakord või saadab igale Seltsi liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate kirjalikult või e-postiga.
 4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
 5. Seltsi põhikirja muutmiseks ja Seltsi tegevuse lõpetamiseks on vajalik Seltsi ⅔ liikmete häälteenamus.

7. Juhatus

 1. Seltsi tegevust juhib ja seda esindab juhatus. Juhatus koosneb 1 kuni 5 liikmest. Juhatus valib enda seast juhatuse esimehe.
 2. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt avalikul hääletamisel 3 aastaks.
 3. Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes.
 4. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse liikmete poolthäälteenamusega, kui põhikiri ei sätesta teisiti.
 5. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
 6. Juhatuse liikmel on õigus juhtida Seltsi projekte ja saada selle eest tasu.

8. Järelvalve

 1. Seltsi üldkoosolek valib vajadusel avalikul hääletusel kolmeliikmelise revisjonikomisjoni, kelle ülesandeks on järelevalve Seltsi majandustegevuse ning vara ja vahendite seisundi üle.
 2. Revisjonikomisjon annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.
 3. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekul sõnaõigusega.
 4. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla juhatuse liige.
 5. Revisjonikomisjoni liige ei pea olema Seltsi liige.

9. Seltsi majandustegevus ja vara

 1. Selts peab raamatupidamise arvestust ja maksab makse õigusaktidega sätestatud korras.
 2. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 3. Seltsi rahalised vahendid moodustuvad:
  1. liikmemaksudest;
  2. sihtotstarbelistest eraldistest;
  3. riiklikest või rahvusvahelistest fondidest ja kohaliku omavalitsuse poolt eraldatud vahenditest; 1 Seltsi põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste teenuste osutamisest ja ürituste korraldamisest saadud tulust;
  4. riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt lepinguga üleantavast varast;
  5. kodu- ja välisriikide füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest, sponsorlusest ning muudest seadusega lubatud laekumistest.

10. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

 1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
 2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed.
 3. Seltsi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga Koidu Külaseltsi asutamiskoosolekul 18.06.2017


Koidu küla > Koidu Külaselts